***صــراط*** http://seratt.mihanblog.com 2020-03-27T02:00:41+01:00 text/html 2009-07-06T07:21:28+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد علی ستون دین است http://seratt.mihanblog.com/post/30 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>حدیث روز &nbsp;:</o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'ParkAvenue BT'; mso-hansi-font-family: 'ParkAvenue BT'"><FONT size=3>امام </FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #00b050; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">علی </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(ع) </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'ParkAvenue BT'; mso-hansi-font-family: 'ParkAvenue BT'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می فرمایند <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ParkAvenue BT'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size=3>&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'ParkAvenue BT'; mso-hansi-font-family: 'ParkAvenue BT'"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA>آدمی با دمی که بر آرد گامی بسوی مرگ بر دارد . </SPAN></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ParkAvenue BT'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3>- <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'ParkAvenue BT'; mso-hansi-font-family: 'ParkAvenue BT'"><FONT size=3>امام</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #00b050; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"> علی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size=3>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">(ع) </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'ParkAvenue BT'; mso-hansi-font-family: 'ParkAvenue BT'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'ParkAvenue BT'; mso-hansi-font-family: 'ParkAvenue BT'"><FONT size=3>می فرمایند :<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'ParkAvenue BT'; mso-hansi-font-family: 'ParkAvenue BT'"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'ParkAvenue BT'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size=3>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'ParkAvenue BT'; mso-hansi-font-family: 'ParkAvenue BT'">او را سپاس می گویم که زیادتخواه نعمت اویم . گردن نهادة عزت اویم . پناه خواه از معصیت اویم ، و نیازمند کفایت اویم .</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'ParkAvenue BT'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'ParkAvenue BT'; mso-hansi-font-family: 'ParkAvenue BT'">هر که را راه نماید گمراه نباشد، و دشمنش را کسی پناه نباشد و آن را که او کارگزار شد، نیازی به مال و جاه نباشد . هر چه سنجند به پای سپاس او نرسد و هیچ اندوخته ای به بهای او نرسد .<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> text/html 2009-07-04T13:54:41+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد عشق http://seratt.mihanblog.com/post/29 <DIV align=center> <TABLE class=MsoNormalTable style="BACKGROUND: #fdeec7; WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8"> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV align=center> <TABLE class=MsoNormalTable style="BACKGROUND: #fdeec7; WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">عشق <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>را <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>در <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>نقاشی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>کودکی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>دیدم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>که خورشید <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>را <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>سیاه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>کشیده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بود<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>صورت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>پدر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>کارگرش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آفتاب <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>نسوزد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(دکتر شریعتی )</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2009-07-04T13:52:11+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد ... http://seratt.mihanblog.com/post/28 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">سُبحنَ ربِّکَ </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">رَ</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">بِّ العِزَّهِ عَمّا یَصِفونَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">پاک و منزه است پروردگار تو که خدایی مقتدر و بی همتاست و از توصیف خلق مبراست</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq"><SPAN dir=rtl></SPAN>(صافات -37)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">(و ای رسول!) اگر ما این قرآن (عظیم الشان ) را (به جای دل های خلق) بر کوه نازل می کردیم ، مشاهده می کردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذلیل و متلاشی می گشت، و این امثال را برای مردم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بیان می کنیم باشد که اهل عقل و فکرت شوند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">(حشر-21)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-07-04T13:00:10+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد شیطان مسئول فاصله هاست http://seratt.mihanblog.com/post/26 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA">شیطان مسئول فاصله هاست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">گفت : « کسی دوستم ندارد. می دانی چقدر سخت است، این که کسی دوستت نداشته نباشد؟ تو برای دوست داشتن بود که جهان را ساختی. حتی تو هم بدون دوست داشتن ...! »<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">خدا هیچ نگفت .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">گفت : » به پاهایم نگاه کن! ببین چقدر چندش آور است. چشم ها را آزار می دهد .دنیا را کثیف می کنم .آدمهایت از من می ترسند. مرا می کشند. برای این که زشتم. </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">زشتی جرم من است </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">.«<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">خدا هیچ نگفت .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">گفت : « این دنیا فقط مال قشنگ هاست. مال گل ها و پروانه ها.مال قاصدک ها .مال من نیست .»<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">خدا گفت : « چرا مال تو هم هست .»<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">خدا گفت : « دوست داشتن یک گل، دوست داشتن یک پروانه یا قاصدک کار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>چندان سختی نیست . اما دوست داشتن یک سوسک،دوست داشتن « تو » کاری دشوار است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">دوست داشتن کاری ست آموختنی ؛ و همه کس رنج آموختن را نمی برند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">ببخش،کسی که ترا دوست ندارد زیرا که هنوز<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><B>مؤمن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></B><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نیست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>، زیرا که هنوز دوست داشتن را نیاموخته ، او ابتدای راه است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #7030a0; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">مؤمن دوست می دارد. همه را دوست می دارد . زیرا همه از من است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #7030a0; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA">و من زیبایم و زیبایی ، چشم های مؤمن جز زیبا نمی بیند . زشتی در چشم هاست .در این دایره ، هر چه که هست ، نیکوست .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">آنکه بین آفریده های من خط کشید ، شیطان بود . شیطان مسئول فاصله هاست .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">حال قشنگ کوچکم ! نزدیک تر بیا و غمگین مباش.»<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">قشنگ کوچک نزد خدا رفت و دیگر هیچ گاه نیندیشید که نازیباست .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">اثر : عرفان نظر آهاری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-06T18:57:18+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد کوتاه گفته هایی از قرآن و حدیث http://seratt.mihanblog.com/post/25 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></U></B><B><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></U></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA">ورود فرشتگان بر انسان <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">گر چه ،تصور بر این است که فرشتگان بر پیامبران فرود می آیند، ولی در چند جای قرآن ، آمده است که بر<SPAN style="COLOR: #c00000"> انسان</SPAN> هم نازل می شوند .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">به تعبیر قرآن ،<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #365f91; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191">اگر کسی در راه خدا استوار باشد، فرشتگان ، بر او نازل می شوند و افزون برای که به او می گویند :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #365f91; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191">ترسی به دل راه مده و اندوهگین مباش، بشارت بهشت را نیز به او میدهند __<FONT size=2>سورۀ فصلت آیه 30<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #365f91; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">در مقابل، شیاطین به گناهکاران و دروغ پردازان، نازل میگردند </SPAN></B> text/html 2009-05-02T18:54:46+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد کوتاه گفته هایی از قرآن و حدیث http://seratt.mihanblog.com/post/24 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"></SPAN></o:p></SPAN></U></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA">آیه ای امید بخش<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">این که کدام آیه در قرآن ، بیشترین امید بخشی را دارد، مورد بحث و گفتگوی مفسّران است. بعضی معتقد اند که آیه 5 سورۀ ضحی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 28pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">*(و پروردگار تو <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>به زودی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>به تو <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>چنان <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>عطا کند <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>که راضی شوی)*<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-themecolor: text1">امید فراوانی به دل ها می رویاند و این را از روایت امام صادق(ع) فهمیده اند که فرمود :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-themecolor: text1">پیامبر (ص) به منزل فاطمه (س) وارد شد،در حالی که لباس خشنی از پشم شتر بر تن فاطمه بود . با یک دست، گندم آرد می کرد و با دست دیگر ، فرزندش را شیر می داد، اشک در چشمان پیامبر (ص) هویدا شد، فرمود :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">دخترم! <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>با <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تلخی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>دنیا <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>د ر <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>برابر <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>شیرینی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>آخرت <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مدارا کن؛ <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>زیرا <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>خداوند <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>به من <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>وعده <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>داده <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>است <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>که&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>آنقدر <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>دوستادارنت را <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>شفاعت <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می کنی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>که خوشنود می شوی .<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-02T18:54:03+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد کوتاه گفته هایی از قرآن و حدیث http://seratt.mihanblog.com/post/23 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></U></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA">زنگار </SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA">زدایی</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA"> دل با حدیث خوانی</SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">در آیۀ 14 سورۀ مطففین آمده است :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">کردار آن ها <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>چون <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>زنگاری <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بر <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>دل هایشان <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نشسته است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">و پیامبر(ص) <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>فرمود :</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">زیادی گناه ، قلب را فاسد می کند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">با گناه ،نقطه سیاه بر دل می نشیند. اگر توبه کند، دوباره شفاف می شود و اگر گناه بر گناه بیفزاید، سیاهی آن، تمام قلبش را می گیرد . در این حالت، افزون بر توبه باید با ملاقات ها، گفتگو ها و حدیث خوانی، دل را جلای دوباره بخشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">پیامبر (ص) فرمود :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">یکدیگر را ملاقات کنید وبرای همدیگر حدیث بخوانید؛ چون حدیث، دل را جلا می بخشد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-02T18:53:19+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد کوتاه گفته هایی از قرآن و حدیث http://seratt.mihanblog.com/post/22 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></U></B><B><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></U></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA">راه تشخیص سودمندی نماز<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">شخصی به پیامبر خدا (ص) گفت<B> :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>فلانی که در نماز شما شرکت می کند</B>، اهل گناه و شرابخوار است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">پیامبر(ص) فرمود:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">همین شرکت در نماز، او را از گناه باز خواهد داشت .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">این معنای آیه 45 سورۀ عنکبوت است :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">به درستی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>که <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نماز ، انسان <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>را <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>از فحشا <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و منکر <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>باز <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>خواهد <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>داشت .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">از بیان پیامبر خدا می توان فهمید که معیار سودمندی نماز چیست !!!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">اگر کسی نماز بخواند و در رفتارش اثر نکند،نمازش، نماز واقعی نیست .<o:p></o:p></SPAN></U></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">یکی از عوامل مهم تاثیر گذاری نماز،به جا آوردن آن در اول وقت آن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">مثل داروهایی که اگر به موقع مصرف نشوند، سودی ندارند، گر چه بعدا ًٌ چند برابر مصرف شوند .<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-02T18:52:18+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد کوتاه گفته هایی از قرآن و حدیث http://seratt.mihanblog.com/post/21 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face=Calibri size=3></FONT></o:p>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA">کرام الکاتبین<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">شخصی از امام صادق (ع) در مورد آیه های 10 تا 12 سورۀ انفطار و کرام الکاتبین پرسید که اگر خداوند بر همه چیز آگاه است، فرشتگان چه کاره اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">آنحضرت جواب داد که به فرموده پیامبر(ص) علت وجود فرشتگان عبارت است از :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #984806; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128">یکم</SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA"> :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>بندگان، به خاطر مراقبت فرشتگان،مراقب اطاعت الهی باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">هرگاه به یاد فرشتگان می افتند، از کارهای زشت پرهیز کنند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #984806; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128">دوم</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA"> :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خداوند، آنها را مامور کرده تا به فرمان خداوند، شیاطین سرکش را از آنها دور کنند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #984806; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128">سوم</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA"> :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">بسیاری از آفات را از انسان دور نمایند .<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">در دعای </SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">کمیل</SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1"> می خوانیم :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1">با آن <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>که <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>هیچ چیز <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>از نظر این<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فرشتگان <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مخفی نیست <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>همه <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>را <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می نویسند ، <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ولی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>خداوند&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>به <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>رحمت خویش ، <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>گناه <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ما را <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>پنهان می کند <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>با <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>فضل <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>خویش ، آنها <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>را <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می پوشاند . <o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-02T18:43:35+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد کوتاه گفته هایی از قرآن و حدیث http://seratt.mihanblog.com/post/20 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></U></B><B><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></U></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-bidi-language: FA">محتوای گفتگوی خدا با موسی (ع)<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">در روایتی از امام علی(ع) می خوانیم خدا به موسی(ع) فرمود:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA">چهار سفارش دارم که در رعایت آن بکوش :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpFirst style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #548dd4; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153">تا وقتی گناهان خود را بخشوده ندیده ای به عیوب دیگران مپرداز ؛ <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تا گنج های مرا پایان یافته ندیده ای ، برای روزی ات غمگین مباش؛<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تا حکومت مرا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از بین رفته ندیده ای ،به دیگری غیر از من،امید مبند؛ </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #c00000; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt 72pt; mso-add-space: auto"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #e36c0a; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تا شیطان را مرده ندیده ای ، از مکر و فریب نقشه های او ایمن مباش؛<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #e36c0a; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-04-01T06:32:17+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد ... http://seratt.mihanblog.com/post/18 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=justify><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">اُذْكُرونى اَذْكُرْكُمْ</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرا </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">یاد <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>كنید <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تا <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>شما <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>را <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>یاد <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>كنم</SPAN></P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 24pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><o:p> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #943634; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191"></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #943634; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191">خداوند عز و جل :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #943634; LINE-HEIGHT: 115%; mso-themecolor: accent2; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-themeshade: 191"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #943634; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191">اگر بندگانم بدانند که من چقدر به یاد آنها هستم از فرط شادی خواهند مرد !</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #943634; LINE-HEIGHT: 115%; mso-themecolor: accent2; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-themeshade: 191"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=justify></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2009-03-29T08:44:38+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد اندیشه و قلب http://seratt.mihanblog.com/post/17 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">نبودن حریم بین دختر و پسر، و آزادى در معاشرت‏ها، هیجانات و التهاب‏هاى جنسى را افزایش مى‏دهد و هنگامی که میل جنسى از تعادل و مسیر طبیعى‏اش خارج شد،این میل به صورت یک عطش روحى و یک خواست سیرى‏ناپذیر و اشباع نشدنى در فرد ظاهر می شود که مهاری برای آن نیست. غریزه جنسى، غریزه‏اى نیرومند، عمیق و پردامنه است که هرچه انسان این نیرو را رها کند و کنترل نکند خاموش که نمی شود شعله ورتر هم می شود. مثل افراد آزمندى که هرچه پول بیشترى به دست بیاورند، حریص‏تر مى‏شوند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>تاریخ از آزمندى‏هاى جنسى، بسیار یاد مى‏کند. حسّ تصرّف و تملّک زیبارویان در پادشاهان هیچ حد و مرزی نداشته و سیرابشان نکرده است. صاحبان حرمسراها، هر روز در پى شکارکردن شکار دیگرى براى خود بوده‏اند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">اسلام به قدرت شگرف این غریزه، توجه کامل کرده و هشدارهاى زیادى درباره خطرناک بودن نگاه جنسى بى‏ضابطه و خلوت کردن پسر و دختر با هم و معاشرت‏هاى کنترل نشده آنان مى‏دهد از جمله می فرماید:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">&nbsp;<FONT color=#ff0000>«که هر جا زن و مرد نامحرمی تنها بودند سومی آنها شیطان است»</FONT>.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>از طرفى تدابیرى براى تعدیل و رام کردن این غریزه اندیشیده است و براى هر یک از دو جنس، تکلیف‏ها و مقرراتى معین نموده است</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">به عنوان نمونه، قرآن کریم مى‏فرماید:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">&nbsp;<FONT color=#cc0000>«به مردان بگو چشم‏ها از نگاه ناروا بپوشند و اندام خود را پوشیده دارند و به زنان نیز بگو تا چشم‏ها از نگاه ناروا باز دارند و اندام خود را بپوشند».(نور، آیه 31</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#cc0000>(</FONT></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#cc0000>.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">&nbsp;آیین ما از ما مى‏خواهد که اندیشه‏مان را هوس‏آلود نکنیم، خیال گناه را در ذهن خود نپروریم، به نامحرمانْ خیره نشویم و دزدانه نگاه نکنیم، به قصد لذّت‏هاى جنسى به نامحرمى ننگریم و با چنین قصدى به معاشرت‏هاى اجتماعى قدم نگذاریم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4><STRONG>اگر خدا به ما قلبی مالامال از محبت و عشق عطا کرده نه به خاطر آنست که این خانه را جولانگاه هوسها و زیباییهای کثیف دنیایی کنیم بلکه این مکان پر مهر و محبت و عشق را خدا برای خود آفریده است و به انسان هم اخطار داده که یک قلب بیشتر نداری و آن برای من است.</STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><STRONG><FONT color=#ff6666><FONT size=5>&nbsp;« خدا در قلب هیچ انسانی دو دل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>قرار نداده است» .<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> text/html 2009-03-29T08:40:56+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد نــ گــ؟ــ؟ــ؟ـاه http://seratt.mihanblog.com/post/16 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 11.85pt 10pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">رسول اکرم (ص) به حضرت على(ع) فرمود:</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 11.85pt 10pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#ff0000><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>«اى على! نگاه اوّل، براى توست چرا که ابزار شناخت است؛ </FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 11.85pt 10pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#ff0000>امّا نگاه دوم به زیان توست»</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">&nbsp;</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 11.85pt 10pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">حقیقتْ این است که در مناسبات و روابط اجتماعىِ دختر و پسر، پیشنهاد دین و اصل اخلاقى، ترک نگاه‏هاى شهوانى دختر و پسر به یکدیگر و پرهیز از لذّتجویى‏هاى بى‏ضابطه و بازى‏کردن با عواطف یکدیگر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 11.85pt 10pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">جوانى که چشمش به جنس مخالف مى‏افتد و احیاناً از وى خوشش مى‏آید، مى‏خواهد که براى بار دوم نیز به وى نگاه کند و لذّت ببرد. نوبت اوّل، چون نگاه و تلذُّذ غیر عمدى است، مانعى ندارد ؛ ولى نوبت دوم، چون به قصد لذّت بردن از دیگرى و بهره‏جویى از سرمایه دیگرى است، جایز نیست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 11.85pt 10pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA>« جعفر بن محمد </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>)</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">ع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> قال ما یأمن الذین ینظرون فی أدبار النساء أن یبتلوا بذلک فی نسائهم ».<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">و در حدیثی امام صادق(ع) فرمود: </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#ff0000>«نگاه کردن به نامحرم، تیرى زهرآگین است که از ناحیه شیطان پرتاب مى‏شود».&nbsp;</FONT> </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG><FONT size=5><FONT color=#cc6600><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>«چه بسیارند نگاه‏هاى کوتاه و لذّت‏هاى زودگذرى که بعدها حسرت‏ها و تأسّف‏هاى طولانى درپى خواهند داشت</FONT></FONT></STRONG></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><FONT color=#cc6600 size=5>!</FONT></STRONG></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG><FONT color=#cc6600 size=5>»</FONT></STRONG></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><FONT color=#cc6600 size=5>.</FONT></STRONG></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#cc6600> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#cc6600>( کافى/ ج 5/ ص 559). </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA">با همه این مرزبندى‏ها و سفارش‏هاى خیرخواهانه، در اسلام، نگاه کردن دختر و پسر به یکدیگر و گفتگوى آنها، چنانچه به قصد خواستگارى و ازدواج (یعنى رفتن به سمت تشکیل کانون خانواده و رسیدن به ثبات و آرامش) باشد، مانعى ندارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 11.85pt 5pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA>«عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ یَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ»</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-03-29T08:22:28+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد قویترین حربه شیطان http://seratt.mihanblog.com/post/15 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">در باب مصادیق مفسده در روابط دو فرد نامحرم باید ابتدا به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">حدیثی از حضرت موسی اشاره نمایم . این حدیث خیلی قابل دقت است .باید در آن تامل کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> . </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">روزی شیطان به نزد موسی علیه السلام آمد . </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">موسی از او پرسید چگونه بر فرزندان آدم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">تسلط پیدا می کنی ؟</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Davat'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">شیطان</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq"> گفت : من برای تسلط بر فرزندان آدم راهکارهای مختلفی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">دارم . اما سه چیز است که کمر انسانها را می شکند و من راحت بر آنها تسلط پیدا می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">کنم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">اول آنکه : </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">کارهای نیک کوچک خود را بزرگ بشمارند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">دوم آنکه :</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>گناهانشان در نظرشان کوچک باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">سوم آنکه :</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>از خود و اعمالشان راضی باشند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">موسی علیه السلام از اوپرسید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> : <o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">چگونه نمی توانی بر یک انسان مسلط شوی ؟</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">شیطان گفت : قویترین حربه ی من برای مبارزه با فرزندان آدم یک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">چیز است و آن </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">نگاه به نا</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">محرم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq"> </SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">است . اگر بتواند با آن مبارزه کند دیگر من تسلطی بر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq">او نخواهم داشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-03-19T22:42:53+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد پرنده ای به رسالت مبعوث شد! http://seratt.mihanblog.com/post/14 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #1f497d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text2; mso-bidi-language: FA">پرنده ای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به رسالت مبعوث<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">خداوند گفت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>: "دیگر پرنده ای نخواهم فرستاد ، از آن گونه که شما انتظار دارید؛اما جهان هرگز بی </SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">پیامبر باقی نخواهد ماند"و آن گونه پرنده ای را به رسالت مبعوث کرد. پرنده آوازی خواند که در هر </SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">ن</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">غمه اش خدا بود . عده ای به او گرویدند <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و ایمان آوردند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">و خدا گفت :«اگر بدانید ،حتی با آواز پرنده ای می توان رستگار شد .»<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">خداوند رسولی از آسمان فرستاد . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #4f81bd; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: accent1; mso-bidi-language: FA">باران</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #4f81bd; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: accent1; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نام او بود <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.همین که باران ، باریدن گرفت، آنان که اشک را <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">می شنا ختند ، رسالت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>او را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دریافتند ، پـس بی درنگ توبه کردند و روح شان را زیر باران بی </SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">دریغ خداوند شستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">خدا گفت :« اگر بدانید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>با<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>رسول<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>باران<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هم می توان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پاکی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>رسید ».<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">خداوند پــیغامبر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #4f81bd; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: accent1; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>باد</SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>فرستاد ،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تا روزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #e36c0a; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA">بیم</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دهد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>روزی</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #e36c0a; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA"> بشارت</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242"> .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">پـس باد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>، روزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>توفان شد و روزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نسیم و آنان که پـیام او را فهمیدند،<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">روزی در " خوف<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>"<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و روزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>"رجا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>"<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>زیستند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">خدا گفت : «آن که خبر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>با د<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>را می فهمد ،قلبش در بیم و امید می لرزد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>و<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">قلب </SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #5f497a; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA">مؤمن</SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>این<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>چنین است<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>» .<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-03-19T22:39:26+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد دعـــــــــــــــــــــــا http://seratt.mihanblog.com/post/13 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #632423; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 128; mso-bidi-language: FA">از هر کرانه تیر دعا کردم روان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>باشد کز آن میانه یکی کارگر شود <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></U></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242"><FONT color=#ff0000>خدایا !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">توفیقی ده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که جز به مقام تو نیندیشیم و جز به جاه تو دل نبندیم و جز منصب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>رضای </SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">تو<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>را آرزو نکنیم .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242"><FONT color=#ff0000>خدایا !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #0d0d0d; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-themetint: 242">فردا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برای تنـبّه دیر است . امروز هوشیارمان کن !<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-03-19T22:32:11+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد صلوات بر محمد و آل محمد (ص) http://seratt.mihanblog.com/post/12 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">خداوند متعال :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">خداوند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و فرشتگان بر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پـیامبر صلوات می فرستند ،ای کسانی که ایمان آورده اید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شما </SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">هم بر او درود بفرستید و سلام بگوئید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برابر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فرمان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>او تسلیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>باشید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">سوره احزاب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آیه 52 <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">--------------------------------------------------------</SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">رسول مکرم اسلام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>– حضرت محِّمد مصطفی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>–<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">(ص)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">صلوات بر من نور </SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #943634; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-themecolor: accent2; mso-bidi-language: FA; mso-themeshade: 191">پـل صراط <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">است<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>و کسی که از این نور بهره مند گردد ، از پـل صراط عبور </SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">می کند و از<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اهل جهنم نخواهد گردید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">--------------------------------------------------------</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 28pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 28pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">«اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و عجّل فرجهم »</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-03-15T17:23:49+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد صراط مســتقیم http://seratt.mihanblog.com/post/10 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">در سوره مبارکه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>"</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Andalus; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma">حمد</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">" <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می خوانیم :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>بسم الله الرحمن الرحیم</FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">...<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl>اهـدِنَا <SPAN style="COLOR: red">الصّــِرَاطَ</SPAN> <SPAN style="COLOR: red">المُســتـقیمَ</SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>*<SPAN style="COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>یعنی: "ما را به <B><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">راه راست </SPAN></B>راهنمایی بفرما " </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>سپس بلافاصله آن راه راست را برای ما معرفی می کند:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">صِرَاطَ</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ </SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>*<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>" یعنی راه کسانی که به آنها نعمت ارزانی داشتی ( انبیاء و اولیاء الهی ) ،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و نه راه آنهایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که بر آنها خشم گرفتی و نه راه گمراهان .</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-03-14T15:18:49+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد شکستم ! http://seratt.mihanblog.com/post/9 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 7.5pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt">شکستم!</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>آنچنان سرد و بی روح شکستم!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>آنچنان آرام و با وقار شکستم!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>که هیچ کس نفهمید معنای ویران شدنم را!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>که هیچ کس نشنید صدای شکستنم را!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>همچنان ساکت&nbsp;و آرام است شهر پر هیاهوی من!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سنگ هایی از جنس انسان ادامه می دهند بی هدف زیستن را!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بی هدف مردن را!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>تحسین میکنم ابلیس را که شرمش آمد جلوی حقارتم سجده کند!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>شاید رانده شدن شرافتش از این گونه مقرب بودن بیشتر بود!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ای زیباترین معبود<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;صدای این همه حقارت را می شنوی!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>صدای خنده های فرشته ای که روزی عزیز ترینت را بود می شنوی!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از انسان بودنم شرمگینم! <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>همین!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-03-14T15:17:38+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد کتاب صراط http://seratt.mihanblog.com/post/8 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Andalus; mso-ascii-font-family: 'Segoe UI'; mso-hansi-font-family: 'Segoe UI'; mso-bidi-language: FA">بسـم رب المهـدی</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Andalus; mso-ascii-font-family: 'Segoe UI'; mso-hansi-font-family: 'Segoe UI'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>(عج)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>با عرض سلام و تبریک به مناسبت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ولادت با سعادت * پیامبر مکرم اسلام - حضرت محمد مصطفی</FONT></SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> (ص) -</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3> و ششمین اختر تابناک امامت و ولایت - حضرت امام جعفر صادق </FONT></SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">(ع) -</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>* خدمت شما دوستان و سروران عزیز ... <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>اللََّهُم صَلّ عَلی مُحَمّد و آل مُحَمّد <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>» خلاصه ای از کتاب زیبای <SPAN style="COLOR: red">صــراط</SPAN> (به نوشته استاد علی صفایی حا ئری) ـ<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>... مااز این دسته هستیم که میخواهیم دل آشفته و سینۀ در هم شده را، که هر کس در آن خرگاهی به پا کرده و حکومتی راه انداخته، مهار کنیم .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">می خواهیم در این <B>خانه ی </B></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">بی حصار و در این بتخانه ی کثیف </SPAN></B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">، نظمی بپا کنیم . می خواهیم در این خرابه، بنایی بپا داریم و این است که از غوغای این همه فریاد و از فشار این همه بار، به وحشت افتاده ایم و فرار کرده ایم و به شادی و پای کوبی پرداخته ایم تا در زیر پوشش نشاطـمان خودمان را گم کنیم و با تنوع ها،تحرّکمان را پایمال کنیم و این شدنی نیست ، که این<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مانی بزرگ نمی تواند برای همیشه در دل مل نقاشی کند و ما را فریب بدهد . تنوع های هفت رنگ هم نمی تواند این پرده ی بزرگتر از هستی را در خود بگیرد و اینجاست که پس از وحشت و فرار از خود، باید آماده شویم و سر نخ را پیدا کنیم .<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>عظمت این کار برای آنها که نظم را فهمیده اند ، دیگر وحشتی نمی آورد .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>این<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>درست است که تو بی نهایت راه در پیش داری، ولی در هر لحظه بیش از یک گام برایت نیست . نظم به تو کمک می کند که بفهمی گام اول را از کجا برداری و سپس گام های بعد را.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>این درست است که کارهای بسیار داریم ، ولی گرفتاری های ما در هر لحظه بیش از یک کار نیست و آن مهم ترین کار است ، نه تمامی آن همه کار .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">و همین مفهوم از نظم ، تو را قادر می سازد که اهمیت ها را بشناسی و از جایی شروع کنی .</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>یک ساختمان عظیم را تو در یک لحظه نمی سازی. این ساختمان را واین کار را تنظیم می کنی و تحلیل می کنی تا آنجا که بفهمی چقدر مصالح می خواهی و چقدر افراد و نیرو می خواهی و می فهمی که این مصالح و این افراد را از کجا تهیه کنی . واینجاست که سر چهار راه می آیی تا کارگر جمع کنی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و دنبال چوب می روی که دست کلنگ و بیل را محکم بسازی . واینجاست که تو، تویی که تمامی ساختمان را می شناسی، در گام هایت آنقدر آسوده هستی که گویا جز همین یک گام ، کار دیگری برایت نیست.و این تویی که آماده شده ای و مسلط هستی.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آنهمه سؤال که چه کنیم برای خدا باشیم؟ و چه کنیم که در خرابۀ وجودمان، چیزی بسازیم؟ اکنون برای تو باز شده و می فهمی که حرص و شتاب، ساختمان تو را خراب می کند و آن همه شور ، دست و پای تو را می بندد .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>برادری بود که دیر وقت و از نیمه شب گذشته به دیدنم آمـده بود. پر از درد بود. پر از رنج بود . پر از طلب بود . حرف که می زد مثل مار می پیچید و با درد می پرسید که فلانی، راستی بگو، به من دروغ نگو، به من تلقین نکن، من می خواهم درست بشوم من چهار سال است که دارم به خودم ور می روم، ولی هیچ اثری ندیده ام و از یاری خدا و امید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بویی نبرده ام . من هنوز در دلم ضعف و کینه وبخل ... صف کشیده اند. من پاک از پا در آمده ام. راستی چکار کنم ؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>می گفت و می گفت ... راستی که دیوانه شده بود. گریه می کرد، ولی گریه اش گریۀ ذ لیلی بود.. برای من سخت بود که اشک ذلّت را بر چهرۀ مردی ببینم. و برای من سخت بود که بار این همه حرص و سوز و شتاب را بر دوش او ببینم. و این همه را نمی شد که با نرمی و دلالت، که او به تلقین متهمش می کرد، بر طرف ساخت . و نمی شد با سکوت و بی اعتنایی که او تحملش را نداشت رهایش کرد .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>در من طوفان سختی بود و هجوم تندی، که مهار شده اش او را از جای می کند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">گفتم تو می خواهی با چهار سال مطالعه و کتاب خواندن که اسمش را کار گذاشته ای و آمدن به قم که اسمش را </SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">هجرت</SPAN></B></FONT><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>گذاشته ای ،صاحب دل بشوی که ابراهیم ، در میان آتش و در کنار اسماعیل طناب پیچ شده اش،بدست آورده بود و می خواهی به اطمینان برسی که او هم نرسیده بود؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آن بزرگمرد راه رفته را پس از شصت سال خوشحال دیدند و سؤال کردند که چگونه به شادی رسیدی ؟ گفت که پس از شصت سال مبارزه و ریاضت امروز فهمیدم که خیلی هوی ندارم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و تو می خواهی که در روز اوٌل حرکت ،هیچ هوایی نداشته باشی و هیچ مبارزه ای نداشته باشی .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>گفتم قدم اوٌل این است که فهمیده ای در تو چه می گذرد <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>قدم دوم اینکه این وضع را توجیه نکنی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>قدم سوم اینکه خودت را برای یک عمر درگیری آماده سازی و <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>قدم چهارم اینکه با محاسبه ها و مقایسه ها،خودت را همراه باشی.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>و تمرین ها را شروع کنی و از وزنه های کوچک دست بکار بشوی و برای بلاء و ضربه ها آماده شوی و آن وقت که به عجز رسیدی و از پای افتادی ، با اعتصام واستعانت گام های نهایی را برداری و با این مرکب راه بروی . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>گفتم تو هنوز از گناه تصور نداری،فقط از بخل ها و کینه ها و ... رنگی دیده ای. هنوز نمی دانی که چشم تو در هر لحظه چه کارها داشته و نکرده و پای تو<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ویک یک اعضا و جوارح و یک یک نیروهای درونی تو چقدر بی کار و ماندگار بوده اند، اگر تو این همه را می دیدی، لابد می مردی. برادر ! راهی <SPAN style="COLOR: #365f91; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191">را که در یک عمر می روند، تو می خواهی فقط با شور وشوق، با حرص و سوز تمام کنی.</SPAN> می خواهی همین امروز تمامی بخل ها و حرص ها و ضعف هایت، به قدرت و اطمینان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وگذشت برسد .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>می خواهی بدون جهاد و در گیری، پاداش مجاهد ها را بگیری ؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>تو برای یک مدرک سال ها رنج بر ده ای و این قدر شتاب نداشته ای، چون کلاس ها را فهمیده بودی و در کلاس اول توقع درمان مریض های از همه جا رانده شده را نداشتی . اکنون هم با همین توجه می توانی به این ظرفیت برسی و این قدر با عجله هایت از پای نیفتی . کسانی که کلاس ها را شناخته اند و مراتب را می شناسند، آرام و مسلط می شوند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>خلوت و توجه،<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>فکر و شناخت معبودها ،<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>عقل و سنجش آنها،<BR>ملاک انتخاب، <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>عشق و ایمان و انتخاب،<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>جهاد و مبارزه،<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بلاء و ضربه ها،<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>عجز و اضطرار،<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>اعتصام و استعانت،<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>این ها گام هایی هستند که در پیش داری، تا به عبودیت برسی.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>و در <B><SPAN style="COLOR: red">صراط مستقیم</SPAN> </B>و نزدیکترین راه تا هدف، تا رشد انسان، گام برداری .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>همراه ها را بشناسی <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>و از مانع ها و مغضوب ها <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>و از گمشده ها و از دست رفته ها،نشانی بدست بیاوری. در <SPAN style="COLOR: #365f91; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191">سورۀ حمد،در امٌ الکتاب</SPAN>، در سوره ای که مادر قرآن است و قرآن از آن متولد می شود و بدست می آید. در این سوره ای که همیشه قرائتش می کنیم ، این جریان را می بینیم و این کلاس ها را مرور مینماییم .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>سورۀ حمد مادر قرآن است . قرآن از این سوره متولد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>می شود و از همین آیه ها بیرون می آید..<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>قرآن با حمد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آغاز میشود و حمد با </FONT></SPAN><U><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Andalus; mso-ascii-font-family: 'Segoe UI'; mso-hansi-font-family: 'Segoe UI'; mso-bidi-language: FA">بسم الله .<o:p></o:p></SPAN></U></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>در روایت آمده : هر کار بزرگی که با بسم الله آغاز نشود، ابتر است . ناقص است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آیا بسم الله یک حرف ویک کلمه است؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>یعنی در هر کاری که دستهایت را به هم سائیدی و با لبخند بسم الله الرحمن الرحیم گفتی، به مقصود رسیده ای و حاصل بدست آورده ای ؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بسم الله یعنی نشان خدا یعنی علامت خدا .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بسم الله کلمه نیست ،حرف نیست .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: #365f91; FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191">یک مرحله از آگاهی و یک جریان از معرفت است</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">، یعنی أتَوَسَّمُ بِسمِهِ الله ،یعنی خودم رابا نشان خدا علامت می گذارم ، یعنی علامتی دیگر و نشانی دیگر نمی خواهم ،یعنی وجود من نشان از معبود های دیگر ندارد، یعنی گفتار و کردار و پندار <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>من از عامل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وانگیزه های دیگر الهام نمی گیرد .<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آن وقت که با بسم الله به غذا خوردن می نشینی،یعنی این خوراک از هوس ،از عادت، از لذّت مارک و نشانی ندارد .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بهترین کسی که باید غذا بخورد تو هستی .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آن وقت که با بسم الله به کار روزانه می پردازی، یعنی که این کار، مهمترین کار است و تو در این کار که مهمترین است، جز الله حاکمی نداری و محرّکی نداری و از عوامل دیگر الهام نمی گیری .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آن وقت که با بسم الله به خوابگاهت می روی، یعنی این خوابیدن با نشان خدا وعلامت او همراه است و این حرکت اطاعـت است، عبودیت است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>و در این هنگام تو بی حاصل و بی نتیجه نیستی واین کار ابتر و ناقص نیست .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>هر کاری که برای غیر او باشد و نشان از غیر او داشته باشد، بی حاصل است و بی نتیجه و دم بریده ونا قص .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>و ادامه بسم الله،- الرّحمن الرّحیم-دلیل این نشان است .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>تو با این نشان همراه شده ای و از دیگران دست شسته ای ،چرا که آنها رحمان نیستند. .بخشنده نیستند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>از تو می گیرند و از تو کم می کنند و در برابر آنچه که می دهی به تو چیزی باز نمی گردانند و اگر هم بدهند ،رحیم نیستند ،مهربان نیستند،که این بخشش از رحمت آنها الهام نگرفته. علف می دهند تا شیر تو را بدوشند .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>تو معیار انتخابت را همراه داری . رحمان و رحیم ،به تو این معیار را می دهد و تو را از معبودهای دیگر آزاد می سازد .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>معبود هایی که تو را برای خودشان می خواهند و از وجود تو لحافی بر سر نیازهایشان می کشند .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>نیازهایی که هزار رنگ و هزار چهره دارند وحتی در بی نیازی و استغنا و در بی اعتنایی و بی خیالی آنها ، پنهان می شوند و حتی در بخشش و رحمان بودنشان هم سایه می اندازند ،اگر می دهند به خاطر لطفشان نیست ،به خاطر بیشتر گرفتنشان است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بسم الله یک جریان از آگاهی است .حرف ها دارد. تنها لفظ نیست. این الفاظ باید پیامبر این جریان باشند و از این احساس و آگاهی خبر بیاورند .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بسم الله حرفها دارد، ولی ما که با عادت ها زنجیر شده ایم از این همه پیام محروم می مانیم و یا از کنار آن بی تفاوت می گذریم .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: #365f91; FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191">ما در قرنی زندگی می کنیم که قرن هذیان است </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">...مادام که فرزند زمان خویشتن هستیم، از این کلمه های حساب شده محروم<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می مانیم تاآنجا که امام زمان خویش شویم و جلودار قرن خویش .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آنها که برای اولین بار این ترکیب راشنیدند، می توانستندبه عمق آن پی ببرند .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>و تو باید آنگونه و یا اینگونه آن رابشنوی تا از عمقش بهره بگیری .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">...<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t62 path="m3600,qx,3600l0@8@12@24,0@9,,18000qy3600,21600l@6,21600@15@27@7,21600,18000,21600qx21600,18000l21600@9@18@30,21600@8,21600,3600qy18000,l@7,0@21@33@6,xe" adj="1350,25920" o:spt="62" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="sum 10800 0 #0"></v:f><v:f eqn="sum 10800 0 #1"></v:f><v:f eqn="sum #0 0 #1"></v:f><v:f eqn="sum @0 @1 0"></v:f><v:f eqn="sum 21600 0 #0"></v:f><v:f eqn="sum 21600 0 #1"></v:f><v:f eqn="if @0 3600 12600"></v:f><v:f eqn="if @0 9000 18000"></v:f><v:f eqn="if @1 3600 12600"></v:f><v:f eqn="if @1 9000 18000"></v:f><v:f eqn="if @2 0 #0"></v:f><v:f eqn="if @3 @10 0"></v:f><v:f eqn="if #0 0 @11"></v:f><v:f eqn="if @2 @6 #0"></v:f><v:f eqn="if @3 @6 @13"></v:f><v:f eqn="if @5 @6 @14"></v:f><v:f eqn="if @2 #0 21600"></v:f><v:f eqn="if @3 21600 @16"></v:f><v:f eqn="if @4 21600 @17"></v:f><v:f eqn="if @2 #0 @6"></v:f><v:f eqn="if @3 @19 @6"></v:f><v:f eqn="if #1 @6 @20"></v:f><v:f eqn="if @2 @8 #1"></v:f><v:f eqn="if @3 @22 @8"></v:f><v:f eqn="if #0 @8 @23"></v:f><v:f eqn="if @2 21600 #1"></v:f><v:f eqn="if @3 21600 @25"></v:f><v:f eqn="if @5 21600 @26"></v:f><v:f eqn="if @2 #1 @8"></v:f><v:f eqn="if @3 @8 @28"></v:f><v:f eqn="if @4 @8 @29"></v:f><v:f eqn="if @2 #1 0"></v:f><v:f eqn="if @3 @31 0"></v:f><v:f eqn="if #1 0 @32"></v:f><v:f eqn="val #0"></v:f><v:f eqn="val #1"></v:f></v:formulas><v:path textboxrect="791,791,20809,20809" o:connectlocs="10800,0;0,10800;10800,21600;21600,10800;@34,@35" o:connecttype="custom"></v:path><v:handles><v:h position="#0,#1"></v:h></v:handles></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 3.05pt; Z-INDEX: 251658240; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 135.75pt; WIDTH: 357pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 81.75pt; TEXT-ALIGN: left" adj="-1246,17439" type="#_x0000_t62"><v:textbox> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> <DIV> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دوستای عزیز !<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اگه از این مطالب خوشتون اومده و می خواید که ادامه داشته باشه تو قسمت " نظرات" بنویسید و در غیر این صورت من پیشاپیش ازتون عذر می خوام و سعی می کنم مطا لب بهتری بذارم .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم ..<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">یا علی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></v:textbox></v:shape><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-03-14T15:15:37+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد نماز شب http://seratt.mihanblog.com/post/6 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA">ثواب خواندن</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA"> نمــــاز شــب</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #56657b; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث خشنودی خدا و دوستی ملائكه است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث مباهات خداوند بر فرشتگان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث درخشش برای اهل آسمان همانند ستارگان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>-</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث روشنی دل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث استجابت سریع دعا است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث پزیرش توبه و پاك شدن از گناهان از جانب حضرت حق است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث كفاره گناهان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>-</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">چهره و نورانی شدن آن در طول روز است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث زیبایی صورت و شادابی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>-</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=rtl></SPAN> بیماریهای جسمی و روحی است</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث سلامتی و تندرستی و رفع انواع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>-</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=rtl></SPAN> است</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث از بین رفتن غم و اندوه و تقویت نور چشم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث تمسك یافتن به اخلاق انبیاء و اولیای خداوند است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث انجام</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">دادن سنّت پیامبران و صالحان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث تابش نور خدا به او می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">مهر و محبت و محبوب القلوب شدن بین مردم است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث افزایش عمر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <BR>- </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث جلب رزق و روزی فراوان و ادعای قرض است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">باعث نوعی صدقه است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><BR>-</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=rtl></SPAN> قرار می‌دهد</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">خداوند نه صف از ملائكه پشت سر نمازگزار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">كلید رفتن به بهشت و جواز عبور از پل صراط است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">زینت آخرت و</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">نور مؤمن در آخرت است </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">نماز شب همچون سایبانی در روز قیامت است بر سرش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">نماز شب لباس بدن نمازگزار است در روز قیامت درحالیكه همه عریانند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">روز قیامت همچون نوری در برابرش است و چشم نمازگزار نماز شب در روز قیامت شادمان است</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">نماز شب میان شخص نمازگزار و آتش جهنم همچون حائلی فاصله می‌گذارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">میزان اعمال خوب نمازگزار در روز قیامت سنگین است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">نماز شب همچون تاجی در روز</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">قیامت است بر سرش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>-</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">چراغی است برای تاریكی قبر و برطرف كننده وحشت تاریكی قبر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">نماز شب همچون مشعلی نورانی است در تاریكی قبر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>- </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">نماز شب، نمازگزار</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">را از عذاب قبر ایمن می‌كند و برات آزادی از آتش جهنم است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #56657b; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ثواب خواندن نمـــــــــاز اول وقــت :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">در روایتی نقل شده است که حضرت عزرائیل (ع) فرمود:</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2>« هر کس بر نماز اول وقت مواظبت نماید من خودم هنگام مرگ شهادتین را بر زبانش جاری <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>می سازم و خودم شیطان را از او دور می سازم.»<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>------------------------------------------------------------------------------------</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ثواب نمـاز جماعت :<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>روزی بعد از نماز ظهر جبرئیل(ع) با هفتاد هزار ملک بر پیامبر- صلی الله علیه و آله- نازل شد و عرض کرد:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>پروردگارت ترا سلام می رساند و دو هدیه برایت فرستاده « مضمون روایت»: یکی سه رکعت نماز وتر(دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر که بعد از نماز شب خوانده می شود) و دیگری نماز جماعت.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>پیامبر- صلی الله علیه و آله- فرمودند: ثواب نماز جماعت چه قدر است؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>جبرئیل(ع) عرض کرد: اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #c00000; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">هر رکعت او ثواب صد و پنجاه رکعت و<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #c00000; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">اگر دو نفر ثواب ششصد رکعت.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #c00000; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>همین طور اگر ده نفر شوند ثواب هر رکعت برای هر کدام هفتاد و شش هزار و هشتصد رکعت(76800) به حساب می آید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #c00000; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>بنابراین ثواب یک جماعت ده نفره را به صورت زیر می شود محاسبه کرد:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>نماز صبح( صد و پنجاه و سه هزار و ششصد رکعت) 153600=2×76800<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>نماز ظهر( سیصد و هفت هزار و دویست رکعت)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>307200=4×76800<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>نماز عصر( سیصد و هفت هزار و دویست رکعت)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>307200=4×76800<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>نماز مغرب( دویست و سی هزار و چهارصد رکعت)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>230400=3×76800<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>نماز عشا( سیصد و هفت هزار و دویست رکعت)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>307200=4×76800<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ثواب چماعت 10 نفره در یک روز برای یک نفر( یک میلیون و سیصد و پنج هزار و ششصد رکعت) 1305600 <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ثواب جماعت 10 نفره در یک ماه( سی و نه میلیون و صد و شصت و هشت هزار رکعت)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>39168000=30×1305600<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">ثواب جماعت ده نفره در یک سال( چهارصد و هفتاد میلیون و شانزده هزار رکعت)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>470016000=12×39168000</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">ثواب نماز به صورت فرادی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ثواب در یک روز:<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>هفده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>17=4+3+4+4+2<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ثواب در یک ماه :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>پانصد و ده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>510=30×17<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ثواب در یک سال :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شش هزار و صد و بیست رکعت6120=12×510 <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ضرر کسی که یک روز به جماعت حاضر نمی شود<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>( یک میلیون وسیصد و پنج هزار و پانصد و هشتاد و سه رکعت)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>1305583=17- 1305600<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>حال خود ضرر در یک سال و حتی یک عمر را حساب کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>چنان چه نماز جماعتی بیش از 10 نفر تشکیل گردد، اگر جن ، انس و ملائک نویسنده و همه ی درخت ها قلم و دریا ها مرکب شوند، نمی توانند حتی ثواب یک رکعت آن را محاسبه نمایند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 10pt 0cm 0pt; BORDER-LEFT: medium none; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>منبع : «عروه الوثقی باب نماز جماعت»<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 182.25pt; HEIGHT: 33pt" type="#_x0000_t136" stroked="f" fillcolor="#369"><v:shadow opacity="52429f" on="t" offset="3pt" color="#b2b2b2"></v:shadow><v:textpath style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; v-text-kern: t" string="احادیثی در باب نمـــــاز : " fitpath="t" trim="t"></v:textpath></v:shape></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">رسول اکرم (ص) :<o:p></o:p></SPAN></B></DIV> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">هرگاه نماز به نماز ایستد وو فکر و دلش متوجه خدای تعالی باشد،چون نماز را تمام کند ، همچون روزی باشد که از مادر متولد شده است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>میزان الحکمه (جلد هفتم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">رسول اکرم (ص) :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">تا زمانی که فرزند آدم بر نمازهای پنج گانه مواظبت کند، شیطان از او وحشت دارد، اما همین که آن ها را ضایع کرد، بر وی دلیر می شود و او را در بلاهای سخت می افکند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>میزان الحکمه (جلد هفتم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">امام سجاد (ع) :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">از نماز بنده همان مقداری پذیرفته می شود که با توجه قلبی همراه باشد <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>میزان الحکمه (جلد هفتم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">امام باقر(ع) :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">نخستین چیزی که بنده برای آن حسابرسی می شود ،نماز است .اگر پذیرفته شد،سایر اعمالش هم پذیرفته می شود .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>میزان الحکمه (جلد هفتم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">امام صادق (ع) :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">هر کار نیکی که بنده می کند ،در قرآن برایش ثوابی ذکر کرده است ،مگـــر نمــــــــــــاز شــب که از بس نزد خدا پر اهمیت است ،ثواب آن را معلوم نکرده است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>میزان الحکمه (جلد هفتم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">رسول اکرم (ص) :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">دزدترین دزد ها کسی است که از نمازش دزدی کند ،یعنی واجبات آن را به طور کامل به جا نیاورد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>میزان الحکمه (جلد هفتم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">رسول اکرم (ص) :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">چنان نماز بخوان که گویی آخرین نماز عمر توست .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>میزان الحکمه (جلد هفتم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">امام صادق (ع) :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">هرگز شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد، نمی رسد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>میزان الحکمه (جلد هفتم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">امام علی (ع) :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA">نماز مایه تقرب مومن به خداست .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>میزان الحکمه (جلد هفتم)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 10pt 0cm"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA"><FONT face=Calibri><o:p></o:p></FONT></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2009-03-14T15:07:28+01:00 seratt.mihanblog.com فرهنگ فرساد - سعید امجد شعر حضرت امام http://seratt.mihanblog.com/post/4 <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #17365d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">رهبر کبیر انقلاب</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #17365d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191"><SPAN dir=ltr></SPAN>)</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #17365d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">حضرت امام خمینی)</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #17365d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">:</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #17365d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191"> </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #17365d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">من به خال لبت ا<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> دوست گرفتار شدم</SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">چشم بیمـار تـو را دیـدم و بیمار شدم </SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">فارغ از خود شدم و كوس اناالحق بزدم</SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">همچو منصور خریدار سر دار شدم </SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">غم دلدار فكنده است به جانم، شررى</SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">كه به جان آمدم و شهره بازار شدم </SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">درِ میخانه گشایید به رویم، شب و روز</SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">كه من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم </SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">جامه زهد و ریا كَندم و بر تن كردم</SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">خرقه پیر خراباتى و هشیار شدم </SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">واعظ شهر كه از پند خود آزارم داد</SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">از دم رند مى آلوده مددكار شدم </SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بگذارید كه از بتكده یادى بكنم</SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">من كه با دست بت میكده بیدار شدم</SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 4.5pt 0cm 4.5pt 54pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-outline-level: 1"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #17365d; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 4.5pt 0cm 4.5pt 54pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #17365d; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">مقام معظم رهبری:</SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #17365d; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">تو كه خود خال <SPAN style="COLOR: black">لبی</SPAN> از چه گرفتار شد<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">تو طبیب همه ا<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> از چه تو بیمار شد<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp; <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 4.5pt 0cm 4.5pt 54pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">تو كه فارغ شده بود<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> ز همه كان و مكان </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">دار منصور برید<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> همه تن دار شد<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp; <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 4.5pt 0cm 4.5pt 54pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ا<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> كه در قول و عمل شهره بازار شد<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp; <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 4.5pt 0cm 4.5pt 54pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مسجد و مدرسه را روح و روان بخشید<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">وه كه بر مسجدیان نقطه پرگار شد<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp; <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 4.5pt 0cm 4.5pt 54pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">خرقه پیر خرابات<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> ما سیره توست </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">امت از گفته در بار تو هشیار شد<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp; <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 4.5pt 0cm 4.5pt 54pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">واعظ شهر همه عمر بزد لاف من<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">دم عیس<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> مسیح از تو پدیدار شد<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp; <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 4.5pt 0cm 4.5pt 54pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-outline-level: 1"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">یاد<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> از ما بنما ا<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> شده آسوده ز غم </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ببرید<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> ز همه خلق و به حق یار شد<SPAN style="COLOR: black">ی</SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p><FONT face=Calibri size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><o:p><FONT face=Calibri size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P>